left-image
banner
OR

In de Ouderraad (OR) zitten ouders die in overleg met het team een aantal ac­ti­vi­tei­ten en eve­ne­men­ten op school helpen or­ga­ni­se­ren. De ouder­raad beheert de vrijwillige ouderbijdrage die aan de ouders jaarlijks wordt gevraagd om ver­schil­len­de evenementen in de school te kunnen be­kos­ti­gen. De ouderraad draagt ook zorg voor de be­ta­ling van de schoolreis- en kampgelden.

Het onderwijs op openbare scholen is gratis; toch is deze bijdrage onmisbaar voor het kunnen or­ga­ni­seren van verschillende activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ouder­avond. De bijdrage is op dit mo­ment € 30,00 per kind per jaar. De kosten voor de school­reis­jes en het schoolkamp worden dan ook be­kend ge­maakt en zijn niet facultatief. Het rekeningnummer van de ouderraad is 6217925 t.n.v. Ouderraad OBS de Torteltuin te Almere. Van de ouderbijdrage betaalt de ouderraad heel veel leuke dingen voor de kinderen zoals het Sinterklaas cadeautje, het kerstfeest, een ijsje of drankje bij een festiviteit, soms een geplande excursie of een  bezoek aan een evenement en heel veel kleine dingen die het nu juist een beetje "extra" maken op school.

right_image